Privacyverklaring

 

In deze verklaring leest u hoe Rohe uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) kunt uitoefenen. Deze Europese verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen, met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Tevens leggen wij in deze verklaring uit welke cookies wij op onze website gebruiken.

Verwerking van gegevens Rohe

Rohe slaat gegevens op in uw persoonlijke dossier. Zo kunnen we u altijd bereiken, onze financiële administratie op orde houden en gegevens verstrekken aan wederpartijen, gerechtelijke instanties en andere bij uw zaak betrokkenen, slechts indien en voor zover dat nodig is voor uw zaak.

Welke persoonsgegevens verwerkt Rohe en met welk doel?

Als ontvanger en verwerker van uw persoonlijke gegevens is Rohe ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij verbinden ons ertoe slechts die persoonsgegevens van u op te slaan, die nodig zijn om u onze diensten te kunnen verlenen en in dat kader contact met u te kunnen onderhouden.

Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomsten. Het gaat om gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, banknummer gegevens van wederpartijen of derden en alle overige persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van de opdracht.

Slechts in uitzonderlijke gevallen verwerken wij uw gegevens buiten het kader van een overeenkomst, bijvoorbeeld om u uit te nodigen of updates over ons kantoor te sturen.

Ook als u geen cliënt van ons bent, kunnen wij u als relatie in ons bestand opnemen. Bijvoorbeeld in het kader van werving en selectie en personeelsmanagement, of omdat wij met u als (vertegenwoordiger van een) wederpartij contact onderhouden. Deze gegevens bewaren wij nooit langer dan in dat kader wettelijk is toegestaan.

Gebruik cookies op website

Rohe gebruikt alleen functionele cookies, waaronder Google Analytics voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van haar website. Wij hebben daarbij Google Analytics zo ingesteld dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van onze bezoekers.

Beveiliging

Rohe treft passende technische en organisatorische maatregelen om beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang en de context van het risico en de verwerkingsdoeleinden.

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van voornoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Rohe een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie persoonsgegevens, indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Rohe deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Kan iedere advocaat bij uw gegevens?

Uw gegevens zijn toegankelijk voor alle vennoten, medewerkers en het ondersteunend personeel van Rohe. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Rohe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Wat zijn uw rechten op grond van de AVG?

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien. Ook heeft u het recht om Rohe te verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, de verwerking ervan te beperken, of bezwaar te maken tegen die verwerking. Tevens is Rohe gehouden om u in staat te stellen uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, door u deze gegevens in een daartoe geschikte vorm te verstrekken. Een verzoekt daartoe, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs en BSN-nummer kunt u indienen via onderstaande contactgegevens. Uw pasfoto mag u daarbij afschermen.

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door Rohe kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanspreekpunt

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u zich wenden tot ons secretariaat.

Contact:

+31(0)20- 7370128
secretariaat@rohe.nl

Download als PDF