Algemene voorwaarden

 
 1. Rohe is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34356689 en heeft BTW nummer NL821196327B02. De advocaten van Rohe zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Den- Haag, telefoon: 070-3353535, info@advocatenorde.nl
 2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de vennootschap. Artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Aansprakelijkheid van niet bij de opdracht of werkzaamheden betrokken advocaten en medewerkers van Rohe is uitgesloten.
 3. Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Rohe is gerechtigd periodiek haar tarieven te wijzigen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Rohe of een van haar vennoten of medewerkers gesloten overeenkomsten, (vervolg)opdrachten of door hen uitgevoerde werkzaamheden, ongeacht de hoedanigheid waarin een dienst wordt verleend. Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van personen die Rohe bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
 5. Indien de opdrachtgever de inhoud van door Rohe verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Rohe gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van voornoemde werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 6. Rohe zal bij het inschakelen en kiezen van derden zoveel mogelijk op voorhand overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Rohe is hierbij gerechtigd, mede namens de opdrachtgever, aansprakelijkheidsbeperkingen, jurisdictie- en rechtskeuze bedingen van derden te aanvaarden. Rohe, haar vennoten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Rohe, haar vennoten of medewerkers is, voor zover niet geheel uitgesloten, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Deze verzekering heeft een maximale dekking van EUR 2.500.000. Indien geen uitkering onder deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 15.000.
 8. Voor het meerdere in voornoemde aansprakelijkheid of aanspraken van derden (inclusief redelijke kosten van juridische bijstand) zal de opdrachtgever Rohe, haar vennoten en medewerkers vrijwaren. Alle aanspraken jegens Rohe, haar vennoten of medewerkers vervallen binnen zes maanden nadat de opdrachtgever of een derde bekend was of kon zijn met de feiten waarop aanspraak wordt gebaseerd.
 9. Rohe is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is te raadplegen via:
  https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/ Nederlands recht is van toepassing. Naast voornoemde regeling is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is beslissend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder kenmerk: 34356689.

©Rohe TM
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam

www.rohe.nl

secretariaat@rohe.nl
020-7370128

Download als PDF